ALGEMENE VOORWAARDEN

Jennique Design Grafisch Ontwerpbureaus 2017

 

1. Algemeen
1.1 inleiding
1.2 Definities
1.3 Overeenkomsten
1.4 Medewerking van opdrachtgever
1.5 Geheimhouding/concurrentiebeding
1.6 Aansprakelijkheid
1.7 Overdracht
1.8 Niet-toerekenbare tekortkomingen
1.9 Nietigheid
1.10 Toepasselijk recht en geschillenregeling

2. Jennique Design producten
2.1 Gebruikersrecht producten
2.2 Adviezen
2.3 Maatwerk
2.4 Meerwerk en minderwerk
2.5 Werkzaamheden

3. Webdesign
3.1 Webdesign algemeen

4. Derden producten
4.1 Derden producten
4.2 Algemene voorwaarden derden

5. Aflevering
5.1 (Levering)termijn
5.2 Voorbehoud
5.3 Risico
5.4 Aflevering en acceptatieprocedure
5.5 Correctierapport
5.6 Correctie
5.7 Wijziging prestatie

6. Prijzen/Betalingen
6.1 Prijzen en betalingen
6.2 Prijswijzigingen
6.3 Fixed prices
6.4  Nacalculatie
6.5 Voorschot
6.6 Betalingstermijn

7. Intellectuele eigendomsrechten
7.1 Rechten van Jennique Design en opdrachtgever
7.2 Vrijwaring

8. Einde 7
8.1 Slotwoord 7

INHOUDSOPGAVE
1. ALGEMEEN
1.1 Inleiding
1.1.1 Deze voorwaarden zijn opgesteld om met plezier samen te werken en ter bescherming van elkaars belangen.
1.1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Jennique Design en Opdrachtgever, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.1.3 Jennique Design kan helaas niet instemmen met eventuele inkoop- of andere voorwaarden en deze worden dan ook vriendelijk maar wel uitdrukkelijk van de hand gewezen door Jennique Design, tenzij schriftelijk natuurlijk anders is overeengekomen.
1.1.4 De Algemene Voorwaarden Jennique Design zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Hilversum onder nummer 32 14 52 07.
1.1.5 Wijzigingen in, alsmede aanvullingen op de tussen Jennique Design
en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig
indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.
1.1.6 Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of onder-
nemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Jennique Design
gesloten overeenkomst.

1.2 Definities
1.2.1 In de Algemene Voorwaarden Jennique Design worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.
1.2.2 Algemene Voorwaarden Derden:
Onder Algemene Voorwaarden Derden worden onder meer begrepen
de door derden gehanteerde leveringsvoorwaarden, licentievoor-
waarden, garantievoorwaarden en overige voorwaarden.
1.2.3 Jennique Design:
Jennique Design en diens rechtsopvolgers dan wel een aan Jennique Design verbonden onderneming of partner die de rechtsbetrekking met Opdrachtgever aangaat en de Algemene Voorwaarden Jennique Design van toepassing heeft verklaard.
1.2.4 Jennique Design Producten:
Alle door Jennique Design verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die niet afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij Jennique Design berusten.
1.2.5 Derden Producten:
Alle door Jennique Design verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in beginsel niet bij Jennique Design berusten. Hieronder worden producten en diensten verstaan van freelancers, productiemaatschappijen, grafische bedrijven, fotografen, modellen, castingbureaus, media-adviesbureaus, etcetera.
1.2.6 Opdrachtgever:
Een ieder die verzoekt en opdracht geeft tot (af)levering van Producten en/of diensten.
1.2.7 Producten:
Alle door Jennique Design verstrekte Jennique Design Producten en/of Derden Producten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden.
1.2.8 Werkdagen:
Normale Nederlandse werktijden (9.00-18.00) en dagen (maandag t/m vrijdag) uitgezonderd nationale feestdagen.

1.3 Overeenkomsten
1.3.1 Een overeenkomst tussen Jennique Design en Opdrachtgever waarvoor geen nader contract en/of nadere duur is overeengekomen heeft een duur van 1 (één) jaar indien aflevering betrekking heeft op een Product en/of diensten, waarvoor periodiek een bedrag in rekening wordt gebracht. Indien deze overeenkomst niet dan wel niet-tijdig wordt opgezegd, vindt voortzetting van deze overeenkomst plaats telkenmale voor de duur van 1 (één) jaar.
1.3.2 Opzegging van de overeenkomst, als omschreven in artikel 1.3.1, vindt plaats door middel van een aangetekende brief die uiterlijk 40 (veertig) dagen voor het verstrijken van de duur van de overeenkomst door de wederpartij is ontvangen.
1.3.3 Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen.
1.3.4 Partijen hebben overigens het recht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel te annuleren, indien voor de andere partij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen. In deze gevallen is elke vordering direct en volledig opeisbaar.
1.3.5 Na het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, kunnen
partijen geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen, onverlet
latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de overeenkomst, zoals maar niet beperkt tot de verplichtingen omtrent
eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.
1.3.6 Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen,
artistieke prestaties, films en andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde van de relatie bij Jennique Design bevinden, zullen door Jennique Design na schriftelijk verzoek daartoe van Opdrachtgever aan Opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen
Opdrachtgever aan Jennique Design verschuldigd is, uit welken hoofde
ook, is voldaan. Alsdan zal Jennique Design ook zonder uitstel de media schriftelijk opdracht verstrekken om de nog af te nemen restanten
van de gecontracteerde mediaruimte/-tijd over te schrijven naar
Opdrachtgever dan wel een door Opdrachtgever aan te wijzen derde.

1.4 Medewerking van Opdrachtgever
1.4.1 Aangezien opdrachten door Jennique Design worden uitgevoerd op basis van de aan Jennique Design kenbaar gemaakte gegevens,
informatie, wensen en/of eisen, zal Opdrachtgever aan Jennique
Design alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een
behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of overige informatie verschaffen.
1.4.2 Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informatie, wensen en/of eisen, zal Jennique Design te allen tijde gerechtigd zijn, in overleg met Opdrachtgever, de overeenkomst aan deze nieuwe
omstandigheden aan te passen dan wel te ontbinden of te beëindigen.
1.5 Geheimhouding/Concurrentiebeding
1.5.1 Jennique Design en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organi-
satie, cliënten, bestanden en Producten, waarvan partijen kennis
nemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van Opdrachtgever. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
1.5.2 Jennique Design is gerechtigd de naam en het logo van Opdrachtgever of diens cliënten waaraan rechten op de Producten zijn verleend op de Jennique Design website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.
1.5.3 De waarde van Jennique Design zit vooral in haar medewerkers.
Ter bescherming van haar kapitaal zullen Opdrachtgever en haar
cliënten gedurende en tot 12 (twaalf) maanden na het beëindigen of ontbinden van de overeenkomst geen directe dan wel indirecte
zakelijke, arbeids- of andere gelijksoortige relaties aangaan met enig
medewerker van Jennique Design, behoudens schriftelijke toestemming van Jennique Design.
1.5.4 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 1.5.3, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van Euro 50.000,- (vijftigduizend) per overtreding verschuldigd, onverminderd het recht van Jennique Design om vergoeding voor de volledig geleden schade te eisen.

1.6 Aansprakelijkheid
1.6.1 De totale aansprakelijkheid van partijen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal met inachtneming van artikel 1.6.2 en 1.6.3 beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) met een maximum van Euro 75.000,- (vijfenzeventigduizend), waarbij een reeks van samen-
hangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
1.6.2 Indien de overeenkomst tevens uit een duurovereenkomst bestaat, met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar en de aansprakelijkheid vloeit voort uit deze duurovereenkomst, wordt de bedongen prijs
gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) daadwerkelijk betaald door Opdrachtgever aan Jennique Design op basis van de duurovereenkomst voor 1 (één) jaar (zijnde het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan) met een maximum van Euro 75.000,- (vijfenzeventigduizend).
1.6.3 Indien een partij zich ter zake van schade afdoende heeft verzekerd, is zij in ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade en zal deze verdere schade ook niet vergoeden, die de andere partij uit hoofde van de gesloten overeenkomst mocht lijden, dan door deze verzekering gedekt wordt en daadwerkelijk vergoed, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
1.6.4 De totale aansprakelijkheid voor schade bij overlijden of lichamelijk
letsel zal in geen geval meer bedragen dan Euro 1.000.000,- (één miljoen), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
1.6.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de
omvang van de schade;
b) De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van
schade, voor zover de schadelijdende partij aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van schade.
1.6.6 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade,
geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van
informatie en/of verlening van medewerking, schade door bedrijfsstagnatie is nadrukkelijk uitgesloten.
1.6.7 Buiten het in artikel 1.6.1 en 1.6.4 genoemde geval rust op Jennique
Design geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding,
ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou
worden gebaseerd.
1.6.8 De aansprakelijkheid ontstaat slechts indien de schadelijdende
partij de andere partij onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke
stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de
tekortkoming en de andere partij ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebreke-
stelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat de andere partij in staat is adequaat te reageren.
1.6.9 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de schadelijdende partij de schadetoebrengende partij binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade de schadetoebrengende partij daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.
1.6.10 Jennique Design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door Derden Producten, die Jennique Design aan Opdrachtgever heeft afgeleverd. Indien
mogelijk zal Jennique Design haar rechten tot het vorderen van
schadevergoeding bij de leverancier van het Derden Product in kwestie overdragen aan Opdrachtgever.
1.6.11 Indien Jennique Design bij de uitvoering van een opdracht twijfelt of de resultaten van de opgedragen werkzaamheden voldoen aan de geldende wetgeving en regelgeving, zoals maar niet beperkt tot de Wet Misleidende Reclame, de Wet Beperking Cadeaustelsel, de Wet op de Kansspelen, de Wet bescherming persoonsgegevens, de Nederlandse Reclame Code, de Voorschriften van Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen, de Keuringsraad Aanprijzing
Medische Aspecten, zal Jennique Design dit aangeven. Indien
Opdrachtgever een opdrachtvoorstel goedkeurt, zal Opdrachtgever Jennique Design vrijwaren van alle aanspraken van derden.

1.7 Overdracht
1.7.1 Aangezien partijen bewust voor elkaar hebben gekozen kunnen de tussen Jennique Design en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen niet aan
derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

1.8 Niet-toerekenbare Tekortkoming
1.8.1 Partijen zullen ernaar streven om de aangegane overeenkomst tijdig en volledig na te komen. Geen van de partijen is echter gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandig-
heden vallen tekortkomingen van toeleveranciers, het niet-tijdig
beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of
specificaties, wijzigingen in dergelijke verstrekte gegevens, niet geheel kloppende specificaties van en informatie over Derden Producten en/of door derden geleverde producten, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, uitvallen van elektriciteit, storingen in netwerken, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, overstroming, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, prikacties, langzaam-aan-acties of andere arbeidsconflicten, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming of plaatsing te verkrijgen, materiaalschaarste, diefstal, verkeershinder en/of transportbelemmeringen.
1.8.2 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kunnen partijen de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
1.8.3 Partijen behouden zich het recht voor, indien zich een niet-toereken-bare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen voor reeds
verrichte prestaties voor het bekend worden van de niet-toerekenbare tekortkoming.
1.8.4 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen
gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.

1.9 Nietigheid
1.9.1 Partijen gaan op rechtmatige wijze de overeenkomst met elkaar aan waarbij alle afzonderlijke bepalingen rechtmatig zijn opgesteld.
1.9.2 Indien echter één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van de overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel, hunrechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) van de overeenkomst onverkort van kracht blijven.
1.9.3 Partijen zullen ten aanzien van bepalingen (of het deel van een
bepaling) die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn, dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat partijen ernaar zullen streven dat de strekking van de overeenkomst (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) in haar geheel in stand blijft.

1.10 Toepasselijk Recht en Geschillenregeling
1.10.1 Op alle door Jennique Design met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.
1.10.2 Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag.

2. Jennique Design proucten
2.1 Gebruiksrecht Producten
2.1.1 Jennique Design verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het overeengekomen gebruik van de Producten binnen Nederland. Is ter zake niets nader overeengekomen dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.
2.1.2 Het is Opdrachtgever verboden de Producten op welke wijze dan ook zelf en/of middels derden te wijzigen, zonder daaraan voorafgaand de schriftelijke toestemming van Jennique Design te hebben ontvangen.
2.1.3 Het gebruiksrecht op de Producten is niet overdraagbaar aan derden (onder derden vallen tevens buitenlandse moeder- en/of dochtermaatschappijen van Opdrachtgever).
2.1.4 Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden en aan de overige op Opdrachtgever rustende
verplichtingen is voldaan.
2.1.5 De omvang van het gebruiksrecht op Derden Producten wordt
bepaald door de Algemene Voorwaarden Derden zoals uiteengezet in artikel 4. Voor zover in het voorgaande niet wordt afgeweken van de Algemene Voorwaarden Derden is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

2.2 Adviezen
2.2.1 Alle Producten die als adviezen kunnen worden aangemerkt dan wel een adviserend karakter hebben, zoals maar niet beperkt tot consultancy, zullen uitsluitend naar beste weten en kunnen worden verstrekt.
2.2.2 Jennique Design is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden die voortvloeien uit het advies tot gevolg hebben dat een project van Opdrachtgever niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en onder eventuele andere vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht.
2.2.3 Jennique Design zal adviezen geven op basis van de verkregen randvoorwaarden en informatie zoals vermeld in artikel 1.4. Indien blijkt dat niet alle relevante informatie reeds verkregen was en/of indien zich andersoortige problemen en/of inzichten mochten voordoen, kan het gegeven advies aan deze nieuwe situatie worden aangepast.
2.3 Maatwerk
2.3.1 Alle opdrachten die deels dan wel geheel uit maatwerk bestaan,
worden op basis van fixed price of nacalculatie afgerekend.
2.3.2 Partijen zullen schriftelijk specificeren welk Jennique Design Product ontwikkeld zal worden en op welke wijze dit zal geschieden. Jennique Design zal de Jennique Design Productontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de verkregen gegevens.
2.3.3 De ontwikkeling van maatwerk geschiedt volgens de volgende
primaire fases:
a) Strategieontwikkeling;
b) Conceptontwikkeling;
c) Realisatiefase.
Indien Opdrachtgever de voornoemde fases niet wenst te volgen
geschiedt dit geheel voor risico (en rekening) van Opdrachtgever.
2.3.4 Na contact tussen Jennique Design en Opdrachtgever kan een rapport, zoals maar niet beperkt tot “briefing” en gespreksverslagen, aan Opdrachtgever worden verstrekt. Indien Opdrachtgever niet
binnen 2 (twee) Werkdagen, nadat het rapport aan Opdrachtgever is verzonden, schriftelijk uitdrukkelijk van het tegendeel blijk geeft, wordt Opdrachtgever geacht het rapport te hebben goedgekeurd en met de inhoud daarvan akkoord te zijn gegaan. Indien haast is geboden kan Jennique Design van Opdrachtgever verlangen dat deze terstond mededeelt het rapport wel of niet goed te keuren.
2.3.5 Overschrijdingen van de aan de prijs ten grondslag liggende tarieven tot 10% worden geacht stilzwijgend te zijn geaccepteerd en behoeven
niet als zodanig te worden vermeld aan en/of goedgekeurd door
Opdrachtgever.
2.3.6 Intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel overige rechten van maatwerk blijven te allen tijde bij Jennique Design berusten, zoals omschreven in artikel 7.1.

2.4 Meerwerk en Minderwerk
2.4.1 Indien een partij van mening is dat een aangegeven projectwijziging een meer- of juist minderwerkopdracht is, zal die partij daarvan melding doen aan de andere partij. De melding zal op verzoek van Opdrachtgever worden gevolgd door een opgave van de nieuwe prijs en overige condities door Jennique Design Partijen zullen telkenmale zo spoedig mogelijk beslissen over het voorgestelde meer- of minderwerk.
2.4.2 Opdrachtgever wordt geacht na opgave van de nieuwe prijs en overige
condities door Jennique Design met de uitvoering van meer- of
minderwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meer- of minderwerk heeft latenplaatsvinden zonder eerst schriftelijk aan te geven meer- of minderwerk niet te wensen.

2.5 Werkzaamheden
2.5.1 Alle werkzaamheden zullen in de regel ononderbroken en op Werkdagen en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.
2.5.2 Werkzaamheden verricht buiten Werkdagen worden aangemerkt als overwerk. Bij overwerk voor of na Werkdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 50%. Bij overwerk in het weekend en op feestdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 100%.
2.5.3 Indien is overeengekomen dat werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is Jennique Design gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden, die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft geaccepteerd.
2.5.4 Jennique Design is gerechtigd om, zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, derden in te schakelen bij de uitvoering van werkzaamheden.

3. Webdesign
3.1 Webdesign Algemeen
3.1.1 Websites worden ontwikkeld op basis van de tussen partijen schriftelijk vastgestelde specificaties.
3.1.2 De te ontwikkelen website bestaat uit:
a) een door Jennique Design ontwikkelde homepage met vervolg-
pagina’s, bevattende tekst en/of beeld en/of geluid en/of ander
voor world wide web-browsers interpreteerbaar materiaal;
b) door Jennique Design ontwikkeld materiaal (tekstbestanden,
grafische bestanden, interpreteerbare scripts, executeerbare
codes, etc.) geschikt voor computerverwerking en geschikt voor
opname en verwerking in genoemde homepage en vervolg-
pagina’s;
c) door Opdrachtgever aangeleverd(e) tekst, beeld, geluid, catalogi
en ander materiaal bedoeld om in de website op te nemen.
3.1.3 Voor zover Jennique Design de website heeft ontwikkeld naar data, ontwerpen, andere aanwijzingen en/of verzoeken/bijdragen door of namens Opdrachtgever verstrekt, is Opdrachtgever volledig verantwoordelijk voor de inhoud en garandeert Opdrachtgever dat daardoor geen intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel andere rechten van derden worden aangetast.
3.1.4 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de ontwikkeling van de website in beginsel op basis van de volgende fasen:
a) Specificatiefase:
Analyseren en beschrijven van de techniek, functionaliteit, inhoud,
kwaliteit en communicatieve doeleinden van de website.
b) Conceptuele fase:
Ontwerpen van een creatief concept en basisvormgeving van de
website.
c) Ontwikkel- en Programmeerfase:
Ontwikkelen en programmeren van de website in digitale vorm.
d) Testfase:
Testen van de website op functionaliteit, inhoud, kwaliteit en
communicatieve doeleinden en waar nodig de site aanpassen.
e) Inrichtingfase:
Plaatsen van de website bij de host-provider.
f) Acceptatiefase:
Acceptatie van de website door Opdrachtgever.
Indien Opdrachtgever de voornoemde fasen niet wenst te volgen
geschiedt dit geheel voor risico (en rekening) van Opdrachtgever.

4. Derden producten
4.1 Derden producten
4.1.1 Jennique Design is gerechtigd Derden Producten te verstekken dan wel Derden Producten te betrekken bij het vervullen van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. Jennique Design is niet verantwoordelijk voor Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.1.2 Indien Jennique Design Derden Producten levert aan Opdrachtgever, dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden Jennique Design tevens de Algemene Voorwaarden Derden van toepassing op de overeenkomst.
4.1.3 Jennique Design levert rechten op Derden Producten onder de voorwaarden als omschreven in de Algemene Voorwaarden Derden.
4.1.4 Indien Jennique Design Derden Producten levert is zij gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat offerte is gedaan dan wel een overeenkomst is gesloten deze prijswijzigingen met Opdrachtgever te verrekenen dan wel door te berekenen.

4.2 Algemene Voorwaarden Derden
4.2.1 Algemene Voorwaarden Derden die in deze Algemene Voorwaarden Jennique Design van toepassing worden verklaard, zullen, indien
beschikbaar bij Jennique Design, uitsluitend op verzoek worden
toegezonden. De Algemene Voorwaarden Derden zullen in hetzelfde
formaat en dezelfde taal ter beschikking worden gesteld zoals
Jennique Design deze heeft ontvangen.
4.2.2 De Algemene Voorwaarden Jennique Design treden in rangorde boven de Algemene Voorwaarden Derden tenzij anders aangegeven. Bij strijd tussen de Algemene Voorwaarden Jennique Design en de Algemene Voorwaarden Derden, kan Jennique Design de desbetreffende strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden Derden buiten toepassing verklaren dan wel van toepassing verklaren.

5. Aflevering
5.1 (Leverings)termijn
5.1.1 Alle door Jennique Design eventueel genoemde en voor haar geldende
(leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Jennique Design bekend zijn gemaakt en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
5.1.2 (Leverings)termijnen worden derhalve niet beschouwd als fatale
termijnen waarbinnen afgeleverd dient te worden, maar als termijnen waarbinnen Jennique Design naar haar beste inspanningen zal
streven hetgeen overeengekomen is af te leveren. Indien de mogelijk-
heid bestaat dat enige termijn overschreden gaat worden, zullen
Jennique Design en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden over een nieuwe termijn.
5.1.3 De overschrijding van een eventueel geldende (leverings)termijn door Jennique Design behelst nimmer een toerekenbare tekortkoming van Jennique Design. Jennique Design aanvaardt onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid indien een (leverings)termijn overschreden mocht worden.

5.2 Voorbehoud
5.2.1 Jennique Design verbindt zich pas tot uitvoering van de tussen Jennique Design en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, nadat een getekend exemplaar van de door Jennique Design opgestelde overeenkomst is ontvangen door Jennique Design en/of indien alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald. Indien Jennique Design met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt vóór ontvangst van een getekend exemplaar van de overeenkomst en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald, behoudt Jennique Design zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat een getekend exemplaar van de overeenkomst is ontvangen en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald.
5.2.2 Rechten, zoals maar niet beperkt tot de overdracht van Producten, worden aan Opdrachtgever verleend onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
Indien verzuim van betaling plaatsvindt, dient Opdrachtgever op eigen kosten de Producten binnen een week, na opdracht daartoe van
Jennique Design, terug te leveren aan Jennique Design. Alle andere rechtsmiddelen blijven van toepassing.
5.2.3 Indien Opdrachtgever, uit door Jennique Design afgeleverde Producten, een nieuw product vormt, doet Opdrachtgever het vormen van het nieuwe product voor Jennique Design en houdt Opdrachtgever het nieuwe product voor Jennique Design totdat Opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen tijdig en volledig heeft betaald. Jennique Design behoudt tot het moment van tijdige en volledige betaling door Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van het nieuwe product.

5.3 Risico
5.3.1 Het Product is voor risico van Opdrachtgever van de aflevering af, zelfs als het eigendoms- of gebruiksrecht nog niet overgedragen is. Derhalve blijft Opdrachtgever de (koop)prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het Product door oorzaak die niet aan Jennique Design kan worden toegerekend.
5.3.2 Hetzelfde geldt vanaf het moment, waarop Opdrachtgever in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmee Opdrachtgever aan de aflevering moet meewerken.

5.4 Aflevering en Acceptatieprocedure
5.4.1 Jennique Design zal de Producten aan Opdrachtgever conform de door Jennique Design schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren.
5.4.2 (Af)levering van Producten (niet zijnde diensten) geschiedt door de terbeschikkingstelling van de Producten aan Opdrachtgever ter plaatse van kantoor van Jennique Design en levering van Producten (diensten) geschiedt op de plaats(en) en op de tijdstippen waarop de diensten worden verricht. De eventuele kosten van transport en verzekering zijn voor rekening van Opdrachtgever. De keuze van de wijze van transport wordt door Jennique Design bepaald en verzekering van Producten geschiedt niet door Jennique Design, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5.4.3 Na (af)levering is er een acceptatieperiode van toepassing. De acceptatieperiode voor Opdrachtgever bedraagt 2 (twee) Werkdagen.
Gedurende de acceptatieperiode is het Opdrachtgever niet toegestaan de Producten voor productieve en/of operationele doeleinden te gebruiken.
5.4.4 De Producten zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd:
a) Indien Jennique Design voor het einde van de acceptatieperiode
een correctierapport (debrieving) (artikel 5.5) ontvangt: Op het
moment dat de in dat correctierapport genoemde correcties
(artikel 5.6) zijn gemaakt. Onverminderd de aanwezigheid van
kleine correcties die volgens artikel 5.6.4 acceptatie niet in de weg
staan danwel;
b) Indien Opdrachtgever het (af)geleverde Product op een andere
wijze accepteert en/of goedkeurt.
5.4.5 Indien de Producten in fasen en/of onderdelen worden afgeleverd laat de nietacceptatie van een bepaalde fase en/of een bepaald onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.
5.4.6 In afwijking van het voorgaande zullen de Producten, indien Opdrachtgever daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

5.5 Correctierapport
5.5.1 Indien gedurende de acceptatieperiode blijkt dat de Producten correcties, zoals omschreven in artikel 5.6, behoeven zal Opdrachtgever Jennique Design uiterlijk op de laatste dag van de acceptatieperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd correctierapport over de correcties informeren, in welk geval de nog resterende acceptatieperiode onderbroken wordt totdat het Product zodanig is aangepast en de correcties zijn gemaakt.

5.6 Correctie
5.6.1 Onder correctie wordt verstaan het niet voldoen aan de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen (functionele) specificaties. Van een correctie is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond. Opdrachtgever is gehouden van mogelijke correcties onverwijld melding aan Jennique Design te maken.
5.6.2 Ieder recht op het maken van correcties vervalt indien de verstrekte Producten door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze dan ook zijn gewijzigd.
5.6.3 Het maken van correcties zal plaatsvinden op een door Jennique Design aangewezen locatie. Jennique Design is gerechtigd om tijdelijke oplossingen, noodoplossingen, omwegen en/of overige probleembeperkende maatregelen te implementeren.
5.6.4 Acceptatie van de Producten mag niet worden onthouden op andere gronden dan die, welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine correcties die operationele of productieve ingebruikname van de Producten redelijkerwijs niet in de weg staan.

5.7 Wijziging Prestatie
5.7.1 Jennique Design mag, in plaats van de door Opdrachtgever bestelde Producten andere Producten (af)leveren, mits deze niet wezenlijk afwijken van het oorspronkelijk bestelde.
5.7.2 Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Jennique Design steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

6. Prijzen/Betalingen
6.1 Prijzen en Betalingen
6.1.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen van overheidswege in rekening worden gebracht.
6.1.2 Jennique Design zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening brengen.
Opdrachtgever zal verschuldigde bedragen binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum betalen zonder tot enige aftrek, schuldvergelijking of verrekening gerechtigd te zijn dan rechtens toegelaten.
6.1.3 Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting is Opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is aan Jennique Design verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte met betrekking tot de invordering van al datgene wat
Opdrachtgever aan Jennique Design verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van Euro 150,- (honderdvijftig). In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in gebreke is maandelijks een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente, in rekening worden gebracht.
6.1.4 Jennique Design heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om aan zijn verplichtingen te voldoen.
6.1.5 Indien Jennique Design niet in staat is tot afleveren als gevolg van een verzuim aan de zijde van Opdrachtgever, is Jennique Design gerechtigd maandelijks een 1,5% rentevergoeding in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag.
6.1.6 Eventuele jaarlijkse of periodieke vergoedingen zijn als voorschot verschuldigd op het moment van totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen en zullen verder voorafgaand aan elk nieuw jaar of elke andere periode dat de overeenkomst tussen partijen voortduurt deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
6.1.7 Het verschuldigde bedrag in artikel 6.1.1 kan worden verhoogd met eventuele orderkosten, verzendkosten en kosten van derden. Verhoging kan eveneens plaatsvinden indien werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever buiten het kantoor van Jennique Design geschieden. Voor werkzaamheden buiten het kantoor van Jennique Design worden uurlonen, reistijd- en wachttijdvergoedingen, reiskosten en/of kilometervergoedingen, hotelkosten en eventuele andere aan dergelijke werkzaamheden verbonden kosten in rekening gebracht. De reistijd- en wachttijdvergoeding bedraagt 100% van het dan geldende uurloon. De wijze van vervoer wordt door Jennique Design bepaald. Het voorgaande is eveneens van toepassing op werkzaamheden die buiten Nederland zullen plaatsvinden.
6.1.8 Bovenstaande bepalingen laten overige Jennique Design toekomende rechten op grond van tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever onverlet.

6.2 Prijswijzigingen
6.2.1 De tussen Jennique Design en Opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn onder meer gebaseerd op de kosten van salarissen,
sociale lasten, materialen, en reis- en verblijfkosten etc., alsmede de wisselkoers tussen de gehanteerde valuta, zoals deze geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Jennique Design is gerechtigd ingeval van wijziging van een of meer kostenposten en/of wijziging van de wisselkoers, de prijzen aan deze wijziging(en) aan te passen.

6.3 Fixed Price
6.3.1 Bij een fixed price afspraak worden de werkzaamheden tegen een van tevoren overeengekomen bedrag verricht.
6.3.2 Tenzij Jennique Design een beroep kan doen op artikel 1.4.2 en
of 2.3.5 worden meer-uren niet in rekening gebracht.

6.4 Nacalculatie
6.4.1 Indien afrekening op basis van nacalculatie zal plaatsvinden betekent dit dat, alvorens Jennique Design aanvangt met de overeengekomen werkzaamheden, een begroting kan worden gemaakt van de te
verwachten kosten. Na afloop van de te verrichten werkzaamheden zullen alle daadwerkelijk gemaakte kosten, die verband houden met de werkzaamheden, in rekening worden gebracht. Opdrachtgever is zich er derhalve van bewust dat de mogelijkheid bestaat dat de eerder vastgestelde inschatting lager kan zijn dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Indien vooraf geen wijze van afrekening is afgesproken zullen werkzaamheden worden verricht op basis van Nacalculatie.

6.5 Voorschot
6.5.1 Jennique Design is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Indien volledige betaling van het voorschot uitblijft is Jennique Design gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Jennique Design uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
6.5.2 Commercial productie-, (ether)Mediakosten en dergelijke dienen door Jennique Design te zijn ontvangen voor het tijdstip waarop Jennique Design tot betaling van deze kosten verplicht is, tenzij voor dat tijdstip door Opdrachtgever borgstelling is verleend.

6.6 Betalingstermijn
6.6.1 Tenzij anders overeengekomen zijn de volgende betalingstermijnen van toepassing op Opdrachtgever:
a) Eerste termijn, 30% van het verschuldigde bedrag dient als
Voorschot te worden voldaan;
b) Tweede termijn, 40% van het verschuldigde bedrag dient maan
delijks in gelijke delen te worden voldaan tussen het moment van
aangaan van de overeenkomst en de verwachte aflevering van het
overeengekomen Product;
c) Derde termijn, 30% dan wel het restant van het verschuldigde
bedrag dient direct na de acceptatie te worden voldaan.

7. Intellectuele eigendomsrechten
7.1 Rechten van Jennique Design en Opdrachtgever
7.1.1 Tenzij er sprake is van Derden Producten, blijven voor elke opdracht door Jennique Design uitgevoerd waar en wanneer dan ook, ongeacht of er sprake is van de (af)levering van een bestaand Product dan wel een nog te ontwikkelen Product, alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij Jennique Design berusten.
7.1.2 Opdrachtgever erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele
eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten en de registratie en/of aanvraag van voornoemde rechten en/of gelijksoortige rechten voor de gehele termijn en eventuele verlengingen dan wel vernieuwingen daartoe nu of in de toekomst voor altijd wereldwijd aan Jennique Design zullen toekomen dan wel zullen worden overgedragen.
7.1.3 De intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten van een Product, dan wel een gedeelte daarvan,
kunnen slechts middels schriftelijke akte overgedragen worden aan Opdrachtgever indien Jennique Design deze rechten heeft.
7.1.4 Indien Jennique Design, Opdrachtgever dan wel derden wijzigingen in of aan de Producten aanbrengen, blijven de op de gewijzigde Producten rustende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in casu ongewijzigd bij Jennique Design berusten dan wel de derde rechthebbende. Indien voornoemde rechten niet bij Jennique Design dan wel een derde rechthebbende berusten, zal Opdrachtgever kosteloos zorgdragen voor de overdracht van voornoemde rechten aan Jennique Design dan wel de derde rechthebbende.

7.2 Vrijwaring
7.2.1 Partijen zullen elkaar vrijwaren van elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat het van de ene partij aan de andere partij geleverde dan wel ter beschikking gestelde object inbreuk maakt op een in Nederland geldend intellectueel dan wel industrieel eigendomsrecht. Vrijwarende partij zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en toegewezen schadevergoedingsbedragen betalen, mits:
a) De andere partij onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 10 (tien) dagen
nadat de gestelde inbreuk op het auteursrecht aan de vrijwarende
partij ter kennis is gebracht dan wel dat de vrijwarende partij daar-
van in redelijkheid kennis heeft kunnen nemen, schriftelijk infor-
meert over de vordering; en
b) de algehele behandeling van de zaak, inclusief onderhandelingen over een schikking aan de andere partij overlaat. Indien een dergelijke actie wordt aangespannen of de mogelijkheid daartoe bestaat, behoudt Jennique Design zich het recht voor om het licentie-, dan wel sub-licentierecht op het Jennique Design Product te verwerven of het Jennique Design Product zodanig te wijzigen dat het niet langer inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. Indien naar het oordeel van Jennique Design de voorgaande mogelijkheden redelijkerwijze niet in aanmerking komen, kan Jennique Design het afgeleverde Jennique Design Product terugnemen tegen vergoeding van uitsluitend de voor dit Jennique Design Product reeds betaalde vergoeding verminderd met een redelijke vergoeding voor het van het Jennique Design Product gemaakte gebruik.
7.2.2 Jennique Design zal Opdrachtgever niet vrijwaren van een actie voor zover:
a) deze gegrond is op de stelling dat de Derden Producten afgeleverd
aan Opdrachtgever een inbreuk maken op een in Nederland of
elders geldend intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigen-
domsrecht dan wel ander recht;
b) hetgeen (af)geleverd door Opdrachtgever onderdeel is van of in
samenhang (af)geleverd is met een Product en deze combinatie
een inbreuk maakt op een in Nederland of elders geldend intel-
lectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel
ander recht;
c) Opdrachtgever een wijziging heeft aangebracht in of aan het Product.
7.2.3 Indien tussen Jennique Design en Opdrachtgever overeengekomen is dat de intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel andere rechten van een Product dan wel een gedeelte daarvan aan Opdrachtgever zullen worden overgedragen, zal Opdrachtgever Jennique Design vrijwaren van elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat het Product dan wel een gedeelte daarvan inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht behorend aan een derde.
7.2.4 Opdrachtgever vrijwaart Jennique Design van alle schadeaanspraken van derden ter zake van de juistheid en de feitelijke inhoud van in opdracht van Opdrachtgever vervaardigde communicatieuitingen en andere materialen, die aan haar zijn voorgelegd.

8. EINDE
8.1 Slotwoord

8.1.1 Bedankt voor het lezen van de Algemene Voorwaarden Jennique
Design. Wij hebben deze opgesteld ter bescherming van elkaars
belangen maar indien u toch een paar wijzigingen doorgevoerd zou willen hebben omdat u vindt dat uw belang of dat van ons nog niet goed beschermd wordt, dan stellen wij voor dat wij dit verwoorden in een nader document, zoals in een offerte.